COMUNICAT DE DONA LLUM SOBRE ATENCIÓ OBSTÈTRICA EN TEMPS DE COVID19


Per la present DONA LLUM manifesta en el context de la crisis sanitària per COVID-19 el següent:

Que la crisi de COVID-19 està comportant limitacions i vulneracions en els drets de les dones embarassades i de part desproporcionades, injustificades, contràries a recomanacions i a la evidència.

Que emplacem al Servei Català de la Salut a inspeccionar els serveis obstètrics i garantir que el compliment de les seves recomanacions publicades amb títol “Informació per a dones embarassades i les seves families” de 20 de març de 2020.

Que emplacem al Servei Català de la Salut que garanteixi els drets de les dones i dels nadons a un part respectuós i basat en la evidència científica.

Que rebutjem i ens oposem a qualsevol intervencionisme i medicalització no justificats (incloent entre d’altres induccions o cesàries per COVID-19, escurçament dels expulsius, obligar a les dones a parir en soledat, separació de mares i nadons) amb la excusa del COVID-19.

Que rebutjem que s’instrumentalitzi una crisi sanitària als efectes de retallar els drets de les dones i els nadons en l’àmbit obstètric, que tantes dècades d’incansable activisme ens ha costat d’assolir.

Que exigim que es protegeixi al personal sanitari de l’àmbit de la obstetrícia i se’ls proporcioni condicions de treballs dignes i sobre tot segures, que se’ls proporcionin equips de protecció individual adients per a protegir la seva salut i garantir una correcta prestació dels seus serveis.

Que emplacem als col·lectius de metges i d’infermeres de Catalunya a fer valdre el codi deontològic i a posar per davant els interessos de les persones, més allà de l’alarmisme i la por, i insti a les persones col·legiades a respectar la evidència científica i les recomanacions oficials.

Que manifestem que els drets humans no són un luxe, sino el criteri interpretatiu mínim i la base de totes les actuacions, molt especialment, en contexts de crisi i inseguretat.

Que davant la incertesa que genera la falta d’informació del COVID-19, hauríem d’aplicar sempre el principi de precaució i per tant ser més escrupoloses que mai aplicant la evidència científica i les recomanacions sobradament contrastades: promoure la fisiologia del part, dones acompanyades, respecte als seus drets humans, promoure el pell amb pell i la lactància, etcétera.

Que exigim que el Servei Català de la Salut desmedicalitzi el part i aprofiti aquesta ocasió per promoure definitivament que les dones sanes donin a llum tranquil·les i segures en entorns desmedicalitzats.

Que afavorir la hospitalització dels parts posa en perill greu a les usuàries i els seus nadons i familiars d’infectar-se per COVID-19, fa mesos que les dones catalanes esperem el desplegament de les tan anunciades cases de parts a Catalunya.

Que en aquest sentit demanem que el Servei Català de la Salut obri cases de parts de contingència a hotels, tal i com s’està fent a altres països de l’entorn europeu.

Que demanem que el Servei Català de la Salut promogui i incorpori l’atenció domiciliària del part a Catalunya, ja que ara mateix hi ha més demanda que oferta i s’ha de poder garantir que les dones donin a llum a un entorn segur.

Que manifestem que Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat vetllarà per a que els drets de les dones es compleixin durant el part, en èpoques “bones” i també durant les crisis sanitàries, els drets de totes les dones, les infectades, les no infectades i les potencials, les que pareixin a casa, a una casa de parts, a l’hospital o soles, les embarassades de baix risc i les de risc més elevat.

Que manifestem que Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat està de part de totes les dones en totes les situacions i ens solidaritzem amb la violència i la medicalització que estàn patint les dones també a la resta de l’estat espanyol i resta del món, rebutjant la retallada de drets i involució en quant a pràctiques obstètriques amb la excusa del COVID-19.

Que manifestem el nostre més profund agraïment a tots els col·lectius sanitaris, principalment de llevadores, que des de les seves plataformes defensen i lluiten pel dret de les dones. Volem dir-vos que no esteu soles i estem del vostre costat.

Que expressem que Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat està a disposició de totes les dones per a informació, suport, compartir experiències, consultes, queixes, reclamacions, demandes, sempre i en tot moment des del que necessitem les dones i els nostres nadons.

Que rebutjem una atenció obstètrica utilitarista, fluctuant i canviant que amb qualsevol excusa involuciona i fa que les dones i els nadons perdin els seus drets tan durament guanyats.

Que aprofitem per manifestar el nostre més profund desacord a dècades de retallades a la sanitat catalana, que la han portat a una situació límit que ara totes i tots estem pagant amargament.

Que reivindiquem una sanitat 100% pública, universal i gratuïta i exigim que el servei que aquesta ens presti sigui escrupulosament respectuós amb la dignitat humana i els drets humans.

A Barcelona el 7 d’abril de 2020

Signa: La presidenta na Marta Busquets Gallego

Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat

Para la presente DONA LLUM ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT manifiesta en el contexto de la crisis sanitaria
 por Covid-19 lo siguiente:

Que la crisis de Covid-19 está comportando limitaciones y vulneraciones en los derechos de las mujeres embarazadas y de parto
 desproporcionadas, injustificadas, contrarias a recomendaciones y a la evidencia.

Que emplazamos al Servicio Catalán de la Salud a inspeccionar los servicios obstétricos y garantizar que el cumplimiento 
de sus recomendaciones publicadas con título "Información para mujeres embarazadas y sus familias" de 20 de marzo de 2020.

Que emplazamos al Servicio Catalán de la Salud a que garantice los derechos de las mujeres y los bebés a un parto respetuoso y 
basado en la evidencia científica.

Que rechazamos y nos oponemos a cualquier intervencionismo y medicalización no justificados (incluyendo entre otros inducciones 
o cesáreas por Covid-19, acortamiento de los expulsivos, obligar a las mujeres a parir en soledad, separación de madres y bebés) 
con la excusa del Covid -19.

Que rechazamos que se instrumentalice una crisis sanitaria a los efectos de recortar los derechos de las mujeres y los bebés en el ámbito
 obstétrico, que tantas décadas de incansable activismo nos ha costado alcanzar.

Que exigimos que se proteja al personal sanitario del ámbito de la obstetricia y se les proporcione condiciones de trabajos dignos 
y sobre todo seguras, que les proporcionen equipos de protección individual adecuados para proteger su salud y garantizar una 
correcta prestación de sus servicios.

Que emplazamos a los colectivos de médicos y de enfermeras de Cataluña a hacer valer el código deontológico y poner por delante
 los intereses de las personas, más allá del alarmismo y el miedo, e inste a los Colegiados a respetar la evidencia científica y las
 recomendaciones oficiales.

Que manifestamos que los derechos humanos no son un lujo, sino el criterio interpretativo mínimo y la base de todas las actuaciones, 
muy especialmente, en contextos de crisis e inseguridad.

Que ante la incertidumbre que genera la falta de información del Covid-19, deberíamos aplicar siempre el principio de precaución
 y por lo tanto ser más escrupulosas que nunca aplicando la evidencia científica y las recomendaciones sobradamente contrastadas:
 promover la fisiología del parto, mujeres acompañadas, respeto a sus derechos humanos, promover el piel con piel y la lactancia, etcétera.

Que exigimos que el Servicio Catalán de la Salud desmedicalice el parto y aproveche esta ocasión para promover definitivamente 
que las mujeres sanas den a luz tranquilas y seguras en entornos desmedicalitzats.

Que favorecer la hospitalización de los partos pone en peligro grave a las usuarias y sus bebés y familiares de infectarse por Covid-19, 
hace meses que las mujeres catalanas esperamos el despliegue de las tan anunciadas casas de partes en Cataluña.

Que en este sentido pedimos que el Servicio Catalán de la Salud abra casas de partes de contingencia en hoteles, tal y como se está 
haciendo en otros países del entorno europeo.

Que pedimos que el Servicio Catalán de la Salud promueva e incorpore la atención domiciliaria del parto en Cataluña, ya que ahora
 mismo hay más demanda que oferta y debe poderse garantizar que las mujeres den a luz en un entorno seguro.

Que manifestamos que Dona Llm Asociación Catalana por un Parto Respetado velará para que los derechos de las mujeres se cumplan 
durante el parto, en épocas "buenas" y también durante las crisis sanitarias, los derechos de todas las mujeres, las infectadas, las no
 infectadas y las potenciales, las que den a luz en casa, en una casa de partos, en el hospital o solas, las embarazadas de bajo riesgo y las
 de riesgo más elevado.

Que manifestamos que Dona Llum Asociación Catalana por un Parto Respetado está de parte de todas las mujeres en todas las situaciones 
y nos solidarizamos con la violencia y la medicalización que están sufriendo las mujeres también en el resto de España y resto del mundo,
 rechazando el recorte de derechos e involución en cuanto a prácticas obstétricas con la excusa del Covid-19.

Que manifestamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los colectivos sanitarios, principalmente de comadronas, que desde
 sus plataformas defienden y luchan por los derechos de las mujeres. Queremos deciros que no estáis solas y estamos de vuestro lado.

Que expresamos que Dona Llum Asociación Catalana por un Parto Respetado está a disposición de todas las mujeres para información,
 soporte, compartir experiencias, consultas, quejas, reclamaciones, demandas, siempre y en todo momento desde las necesidades de 
las mujeres y nuestros bebés .

Que rechazamos una atención obstétrica utilitarista, fluctuante y cambiante que con cualquier excusa involuciona y hace que las mujeres
 y los bebés pierdan sus derechos tan duramente ganados.

Que aprovechamos para manifestar nuestro más profundo desacuerdo a décadas de recortes en la sanidad catalana, que la han llevado 
a una situación límite que ahora todas y todos estamos pagando amargamente.

Que reivindicamos una sanidad 100% pública, universal y gratuita y exigimos que el servicio que esta nos preste sea escrupulosamente 
respetuoso con la dignidad humana y los derechos humanos.

En Barcelona, el 8 de abril de 2020. 


Firma: La presidenta Marta Busquets Gallego
Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.