COMUNICAT DONA LLUM SOBRE LA NOVA VIA DE FORMACIÓ DE LLEVADORES


[CAT] Per la present Dona Llum Associació Catalana per un Part Respectat es posiciona a favor de la implementació del Màster en Llevadoria a Catalunya, amb base en:

1. Les dades estadístiques absolutament alarmants e intolerables que posen de manifest una manca (al nostre parer, planificada) de llevadores així com les seves condicions laborals indignes

2. En la informació que hem rebut en tot moment (i en particular, des de Desembre de 2.022) sobre el projecte, igual que altres organitzacions, incloent les de llevadores, que va motivar el nostre suport per carta al gener de 2.023, que aprofitem per fer públic i mantenir.

3. D’acord amb el nostre coneixement, la proposta es tracta d’un conveni internacional per a cursar el grau de llevadora via màster entre la Universitat Blanquerna a Barcelona i la Universitat Thomas More de Bèlgica (la més gran en ciències aplicades del país), un grau europeu oficial i per tant formació reglada que permet l’exercici als 27 països que conformen la Unió Europea, de 120 ECTS, amb dues estades formatives a Bèlgica (una per any), impartit al 50% per professorat belga i al 50% per professorat autòcton, un programa dotat de mitjans materials i personals potents. Aquests programes són perfectament legals i aquests convenis operen en molts altres estudis.
4. Avui fem una crida urgent i expressa al diàleg. Com a associació d’usuàries ja hem iniciat converses amb les associacions i federacions de llevadores directament implicades, entenem que és indispensable obrir una taula de negociació i parlar oberta i respectuosament sobre els posicionaments existents, amb voluntat de transparència i des d’informacions veraces.

5. Tot i que pensem que hem de ser part del debat perquè les perjudicades directes de la manca de llevadores, són les dones i les persones amb capacitat gestant, recordem que som una associació d’usuàries i que per tant, entenem que les llevadores que ens esteu contactant demanant informació sobre el programa hauríeu de dirigir-vos a les vostres pròpies organitzacions i tenir aquest tipus de debat en aquests termes dintre de l’àmbit del vostre col·lectiu.

A Barcelona, a 13 de març de 2.023

 

[CAST] COMUNICADO DONA LLUM SOBRE LA NUEVA VÍA DE FORMACIÓN DE COMADRONAS

Por la presente Dona Llum Asociación Catalana per un Parto Respetado se posiciona a favor de la implementación del Master en Comadronería en Cataluña, con base en:

1. Los datos estadísticos absolutamente alarmantes e intolerables que ponen de manifiesto una falta (en nuestra opinión, planificada) de comadronas así como sus condiciones laborales indignas.

2. En la información que hemos recibido en todo momento (y en particular, des de Diciembre de 2.022) sobre el proyecto, igual que otras organizaciones, incluyendo las de comadronas, que motivaron nuestro apoyo por carta en enero de 2.023, apoyo que aprovechamos para hacer público y mantener.

3. De acuerdo con nuestro conocimiento, la propuesta se trata de un convenio internacional para cursar el grado de comadrona vía máster entre la Universidad Blanquerna en Barcelona y la Universidad Thomas More de Bélgica (la más grande en ciencias aplicadas del país), un grado europeo oficial y por lo tanto formación reglada que permite el ejercicio en los 27 países que conforman la Unión Europea, de 120 ECTS, con dos estancias formativas en Bélgica (una por año), impartido al 50% por profesorado belga y al 50% por profesorado autóctono, un programa dotado de medios materiales y personales potentes. Estos programas son perfectamente legales y estos convenios operan en muchos otros estudios.

4. Hoy hacemos un llamamiento urgente y expreso al diálogo. Como asociación de usuarias ya hemos iniciado las conversaciones con las asociaciones y federaciones de comadronas directamente implicadas, entendemos que es indispensable abrir una mesa de negociación y hablar abierta y respetuosamente sobre los posicionamientos existentes, con voluntad de transparencia y des de informaciones veraces.

5. Aunque pensamos que debemos ser parte del debate porque las perjudicadas directas de la falta de comadronas son las mujeres y las personas con capacidad gestante, recordamos que somos una asociación de usuarias y que por lo tanto, entendemos que las comadronas que nos estáis contactando solicitando información sobre el programa deberíais dirigiros a vuestras propias organizaciones y tener este tipo de debate en estos términos en el ámbito de vuestro colectivo.

En Barcelona, a 13 de marzo de 2.023

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.