Carta de drets i deures del pacient catalana


A continuació, us adjuntem els drets i deures rellevants en relació amb l’embaràs i el part. Podeu trobar la carta completa aquí. 

IMPORTANT: Els punts 5.1.6 i 5.1.7 fan referència al Pla de Part

5 Autonomia i presa de decisions

5.1 DRETS

5.1.1 Dret a consentir que se li realitzi un procediment diagnòstic o terapèutic.

La persona té dret a atorgar el seu consentiment informat davant l’acceptació d’un procediment, després de tenir la informació adequada, contrastar aquesta informació amb els professionals i disposar-ne amb l’antelació suficient, per coresponsabilitzar-se en la decisió (riscos, beneficis, efectes secundaris del procediment, procediments alternatius, etc.).

La persona té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això suposi cap perjudici ni discriminació en el tractament alternatiu que pugui necessitar i que no hagi revocat.

Tot i així es consideren les situacions següents d’excepció de l’exercici del dret davant l’exigència del consentiment informat:

• Quan la no-intervenció suposi un risc per a la salut pública.

• Quan la urgència no permeti demores, perquè pot ocasionar lesions irreversibles o perquè hi ha perill de mort, i no es pugui conèixer la voluntat del pacient.

Aquesta excepció no està contraposada amb l’obligació del professional d’informar i cercar consens, tan aviat com sigui possible.

En els casos que la persona no sigui competent a causa del seu estat físic o psíquic, a criteri del metge responsable de l’assistència o l’equip que l’atén, per entendre la informació i per a la presa de decisions s’ha de realitzar l’atorgament per substitució amb el representant que hagi designat el pacient o, en el seu defecte, amb els familiars, representants, si n’hi ha, o persones que hi estiguin vinculades.

El consentiment ordinàriament serà verbal, i només s’ha de recollir per escrit en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics i terapèutics invasius i, en general, quan es duguin a terme procediments que suposin riscos i inconvenients notoris i previsibles, susceptibles de repercutir en la salut de la persona o del fetus, si és el cas d’una dona que estigués embarassada.

En tots els casos en què la persona hagi expressat per escrit el seu consentiment informat, tindrà dret que se li doni una còpia del document signat.

5.1.2 Dret de la persona a escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a tractaments mèdics, cures infermeres o actuacions sanitàries proposades.

La persona té dret a escollir i refusar lliurement proves diagnòstiques, intervencions, tractaments, cures o tota aquella actuació sanitària que se li proposi.

En cap cas aquest refús comporta l’abandonament del pacient, que seguirà rebent tot el suport sanitari que necessiti, i en aquells casos en què sigui factible, s’han d’oferir tractaments alternatius, si n’hi hagués en el centre, o bé realitzar les gestions necessàries per trobar el recurs més adient.

5.1.4 Dret a ser atès garantint la dignitat i l’autonomia de la persona.

La persona té dret a ser atesa de manera que es respecti, es promogui i es vetlli per garantir la seva dignitat i autonomia personal. Sigui quin sigui el lloc on es presti l’atenció sanitària i social, la persona té dret a continuar mantenint els seus vincles relacionals, respectant els hàbits i estils de vida, sempre que siguin compatibles amb les necessitats d’atenció i amb els drets de les altres persones. Així mateix, la persona té dret a la llibertat i confidencialitat de la correspondència i de les comunicacions.

5.1.5 Dret que se li demani el seu consentiment, abans de la realització i difusió de registres d’imatges.

La persona i els seus acompanyants tenen dret que se’ls demani el seu consentiment previ a la realització i difusió de registres d’imatges referents al seu procés assistencial (fotos, vídeos, enregistraments audiovisuals, etc.) i que se’ls expliqui el motiu de la seva realització i l’àmbit de la seva difusió. En tot cas, la persona té dret que les imatges siguin el menys explícites possible per evitar que se la identifiqui.

5.1.6 Dret a la planificació de les decisions anticipades.

La persona té dret a planificar les seves decisions vers el procés d’atenció de manera anticipada. Aquesta planificació permet a una persona major d’edat, amb plena competència, expressar els seus valors i preferències i especificar les instruccions relatives a les decisions clíniques que cal tenir en compte davant el seu procés de malaltia i modificar-les en base a la seva evolució.

La persona ha de comptar amb el suport dels professionals sanitaris o socials de referència i de confiança en el decurs del procés de planificació de les decisions anticipades.

La persona té dret a rebre una atenció sanitària i social, que incorpori elements d’atenció centrada en la persona, entenent la planificació de les decisions anticipades com a element clau en el procés de presa de decisió compartida entre la persona, els professionals i el seu entorn afectiu.

La persona té dret que se li respecti allò que consta en la planificació de les decisions anticipades en el decurs del seu procés assistencial, sempre que no estiguin contraindicades o contravinguin clarament la bona praxi dels professionals de la salut.

5.1.7 Dret a elaborar i que es tingui en compte el document de voluntats anticipades.

La persona té dret a fer el document de voluntats anticipades, a modificar-lo i a revocar-lo en qualsevol moment, parcialment o totalment i que aquest sigui presentat al registre de voluntats anticipades del Departament de Salut i que sigui recollit en la seva història clínica.

La persona té dret que se li respecti allò que consta en el document de voluntats anticipades en el decurs del seu procés assistencial.

Tot i que la persona pot expressar obertament tot allò que coincideixi amb els seus valors i preferències, ha de tenir present que no es poden dur a terme actuacions que estiguin contraindicades o contravinguin clarament la bona praxi dels professionals de la salut.

5.2 DEURES

5.2.1 Deure de la persona de ser coresponsable del seu procés assistencial.

La persona té el deure de ser coresponsable del seu procés assistencial, conèixer les característiques de la seva malaltia, les implicacions del tractament al qual està sotmesa i participar de manera activa amb els professionals que estan implicats en el seu procés assistencial.

L’apoderament efectiu de les persones vers el seu procés de salut condueix a un model de presa de decisions compartides juntament amb els professionals sanitaris.

5.2.2 Deure de deixar constància del rebuig al tractament.

La persona té el deure de conèixer les conseqüències del seu rebuig a un determinat tractament, prova diagnòstica, intervenció quirúrgica o qualsevol actuació sanitària.

La persona, en cas de rebuig, té el deure de deixar constància explícita, verbal i/o escrita, de la seva negativa, després d’haver estat suficientment informada de les conseqüències que se’n poden derivar. Aquest rebuig ha de constar a la història clínica de la persona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.