Drets


Drets de les usuàries davant els serveis de salut

Els principals drets de les usuàries estan reflectides als següents documents:

Carta de Drets i Deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica

A continuació oferim una breu descripció d’alguns dels drets reconeguts als usuaris dels serveis de salut i com s’apliquen a la dona embarassada o de part.

Si teniu dubtes sobre aquests o d’altres, podeu revisar els documents anteriors o fer una consulta a info@donallum.org

  •  Dret a accedir i a escollir atenció sanitària

La dona embarassada té dret a accedir a una atenció sanitària de qualitat en el seu lloc de residència i comptar amb una oferta integrada de serveis de referència.

Té dret a accedir als serveis d’una llevadora i/o un ginecòleg d’una Unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i escollir-los.

Té dret a escollir el centre per donar a llum al seu fill. (Aquest dret no està desenvolupat en la legislació catalana, però hi ha mecanismes per a demanar derivació a centres externs a la nostra zona. Podeu demanar la derivació al vostre professional de referència o, si no us faciliten aquesta derivació, dirigir-vos directament al centre escollit per demanar cita).

Té dret a gaudir d’aquest servei sense patir cap mena de discriminació, ni de sexe, ni de raça, origen ni idees polítiques, religioses o de qualsevol altre tipus. Tampoc per les idees relacionades amb el procés reproductiu.

  • Té dret a rebre informació

Té dret a ser rebre tota la informació disponible de qualsevol procediment que se li ofereixi, que ha de ser vertadera, oferida amb antelació suficient i de manera que li sigui comprensible. Això inclou indicacions, riscos i alternatives.

Els professionals de la salut tenen l’obligació de garantir aquest dret, del qual es podrà deixar constància mitjançant el consentiment informat.

Aquest dret és aplicable a tot el procés reproductiu: embaràs, part i post-part.

  • Dret a escollir i a decidir

Té dret a escollir entre els diferents procediments disponibles i a rebutjar-los, sense haver-se de justificar.

Pot rebutjar anàlisis clíniques, pot negar-se a la prova del sucre, a l’amniocentesi, a les ecografies, als tactes vaginals… I a les intervencions relacionades o aplicables al procés de part (no estem recomanant que es rebutgin, només informem que la dona pot decidir al respecte).

Les decisions han de ser preses lliure i voluntàriament.

En cap cas, no se li podran negar les cures, els tractaments i el suport que necessiti, i, quan convingui, se li han d’oferir tractaments alternatius, si n’hi haguessin en el centre, o bé es donarà l’orientació per trobar aquest recurs adequat, abans que es produeixi l’alta.

  • Dret a la intimitat i a identificar els assistents

La dona pot decidir qui està present als procediments (excepte en el cas dels professionals imprescindibles per a què es duguin a terme). Això implica que pot limitar la presència d’estudiants, investigadors i qualsevol que no tingui implicació directa amb el procés.

La dona té dret a saber qui són i quin càrrec ocupen les persones presents als procediments assistencials que se li apliquen.

Tot i estar a un hospital universitari, la dona no té l’obligació de què el seu part sigui utilitzat amb finalitat docent i s’hi pot negar.

  • Dret a l’acompanyament

Mentre no sigui incompatible o desaconsellable per al procediment, la dona té dret a estar acompanyada.

Hi ha centres on per a certs procediments, com les ecografies, fan estar a les dones soles sense que hi hagi un impediment real per a l’acompanyament. La dona pot exigir ser acompanyada i no se li podrà negar l’assistència per aquest fet. Si fos així, pot cursar una reclamació.

  • Dret a la seva història clínica

La dona té dret a accedir al seu historial clínic complet i a demanar-ne còpies.

 

A continuació deixem la presentació de powerpoint que hem fet servir als tallers de drets que hem oferit a DONA LLUM.

Presentació dels tallers de Drets: Aspectes legals i drets de les usuàries

[gview file=”https://donallum.org/wp-content/uploads/2014/01/Aspectes-legals-i-drets-de-les-usuàries-2013.ppt”]

Comments are closed